Privatumo politika

UAB „MULTIVANAS“

Rinkdama, naudodamasi ir tvarkydama asmens duomenis UAB „MULTIVANAS“ laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo.
Renkami šie duomenys: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (telefonas, e. pašto adresas), gyvenamasis adresas.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.  

Surinkti asmens duomenys naudojami susisiekti pasiūlymų teikimo, sandorių sudarymo, vykdymo klausimais, produktams ir paslaugoms analizuoti ir gerinti, pagalbos paslaugoms užtikrinti.

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) reglamentuoja UAB „MULTIVANAS“ kaip duomenų valdytojo atliekamą asmens duomenų tvarkymą tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis.

Duomenų subjektas – asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Taisyklėse nurodytais tikslais.
Duomenų  tvarkymas  automatiniu  būdu  –  duomenų  tvarkymo  veiksmai,  visiškai  ar  iš  dalies atliekami  automatinėmis  priemonėmis.  Jomis  laikomos  bet  kokios  informacijos  ir  ryšių technologijos,  kuriomis  naudojantis  galima  atlikti  asmens  duomenų  tvarkymo  veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.
Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu tvarkymas Bendrovėje;
Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai – skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenims įrašyti, saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti;
Vaizdo įrašas – vaizdo kameromis užfiksuoti ir vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose išsaugoti vaizdo duomenys.

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR SAUGOJIMO TRUKMĖ
a) vaizdo stebėjimas bendrovėje ir autobusuose vykdomas siekiant užtikrinti nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti turto saugumą, keleivių apskaitą ir saugą, ir neliečiamumą;

b) vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos);
c) jeigu vaizdo įrašas turi būti išsaugotas ilgesnį, nei šių Taisyklių 5.2. punkte nurodytą laikotarpį, išsaugojimu suinteresuotas asmuo (pvz., asmuo atliekantis tyrimą) pateikia Bendrovei raštišką prašymą, kuriame turi būti nurodyta kokį vaizdo įrašą prašoma išsaugoti (nurodant datą ir laiką), kokiam laikotarpiui ir dėl kokių priežasčių. Bendrovė priima sprendimą išsaugoti (neišsaugoti) vaizdo įrašą ilgesniam laikotarpiui ir paveda Bendrovės įgaliotam asmeniui išsaugoti vaizdo įrašą.
d) vaizdo įrašas yra sunaikinamas, kai tik išnyksta priežastys, dėl kurių jo sunaikinimas buvo atidėtas. Jeigu vaizdo duomenų įrašas reikalingas tyrimui, ši informacija gali būti ištrinta tik subjekto, kuris turėdamas tam teisę paprašė ją saugoti, nurodymu ar pasibaigus nustatytam terminui;

VAIZDO DUOMENŲ RINKIMAS, UŽRAŠYMAS, SAUGOJIMAS
a) bendrovėje vaizdo kameromis stebima: įvažiavimas į teritoriją, bendrovės vidaus kiemo dalis,  patalpų vidus ir autobusų vidus, teritorija esanti šalia autobuso sustojimo ir važiavimo momentu;

b) vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą;
c) vaizdo kameros montuojamos taip, kad vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpų ir autobusų dalyje, negu tai yra būtina. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką negali patekti gyvenamosios patalpos ir/arba jai priklausanti privati teritorija arba įėjimas į ją, taip pat patalpos ar teritorija, kurioje duomenų subjektas tikisi absoliučios duomenų apsaugos, pavyzdžiui, persirengimo, poilsio, vonios, tualeto kambariai;
d) vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti vaizdo duomenys skaitmeniniu būdu įrašomi į šių įrenginių vidinius kietuosius diskus arba lokalaus tinklo kietųjų diskų masyvus;
e) išnešti vaizdo įrašų originalus iš patalpų, kuriose jie buvo padaryti, galima tik Bendrovės leidimu, išskyrus įstatymų numatytais atvejais;
f) vaizdo duomenis tvarko ir vaizdo techninę priežiūrą atlieka Bendrovės įgaliotas darbuotojas direktoriaus pavaduotojas Vitas Balevičius;
g) bendrovės darbuotojai, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos darbo sutrikimus, privalo nedelsdami informuoti Bendrovės direktorių arba kitą įgaliotą asmenį;
h) asmens duomenis, suėjus asmens duomenų tvarkymo terminams, nurodytiems Taisyklių 5 skyriuje, Bendrovėje sunaikina Bendrovės direktoriaus įgaliotas darbuotojas;

Klientų asmens duomenys renkami iš šių šaltinių:
- teikiant užsakymus, sudarant sutartis;
- pildant paraiškas šioje interneto svetainėje pateikta informacija;
- informacija apie paslaugų pardavimą, gauta iš UAB „MULTIVANAS“ atstovų;
- informacija iš viešų duomenų bazių (registrų).

Bendrovė nerenka ir nereikalauja asmens duomenų iš trečiųjų šalių.
Bendrovė nerenka tų asmens duomenų, kurie pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą laikomi slaptais.
Iš klientų gauti duomenys tvarkomi Europos Ekonominės erdvės šalyse.
Duomenis tvarko bendrovė arba trečiosios šalys, veikiančios bendrovės pavedimu ir laikydamosi šių reikalavimų.

Ryšium su tuo, kas pasakyta pirmiau, klientų asmens duomenys gali būti siunčiami šioms trečiosioms šalims:
- MULTIVANO įmonių grupės atstovams Lietuvoje;
- mokesčių ir muitinės institucijoms, policijai ir kitoms valstybinėms įstaigoms – tiek, kiek būtina ir laikantis įstatymų.

Nesvarbu, kur ar kam pateikiami asmens duomenys arba kur suteikiama prieiga prie jų, Bendrovė užtikrina Lietuvos Respublikoje surinktų asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus.
Bendrovė patvirtina, kad surinkti asmens duomenys nebus pateikti viešai.
Bendrovė patvirtina, kad asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, tikslingumo, minimalumo, vartojimo apribojimo, duomenų kokybės, saugumo ir individualaus dalyvavimo principų.

Bendrovės asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra:
a) teisėti interesai;
b) sutarties vykdymas;
c) pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

Klientai turi teisę reikalauti:
a) ištaisyti jo asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
b) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais;
c) reikalauti ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei klientas atšaukia atitinkamą sutikimą (ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas);
d) gauti informaciją apie tai, ar bendrovė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais,
e) gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
f) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
g) pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei fizinis asmuo mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Atsakomybė, susijusi su internetiniais blogais ir forumais
UAB „MULTIVANAS“ suteikia klientui galimybę paskelbti komentarus ir atsiųsti nuotraukas tam, kad jos būtų įterptos į tam tikrus skyrius. Skelbiant komentarus ir nuotraukas yra laikomasi bendrųjų naudojimosi taisyklių. Prašom pasinaudoti šia savo teise tik tuo atveju, jeigu visiškai sutinkate su nuostatose išdėstytomis sąlygomis.

Komentarus ir nuotraukas įkeliantis identifikuotas asmuo yra vienintelis atsakingas už savo vardu įkeltą turinį. Šis asmuo taip pat turi būti atsakingas už tai, kad jo įkeliamas turinys neprieštarautų teisės aktams. Komentarai ir/arba nuotraukos nebūtinai atitinka UAB „MULTIVANAS“ nuomonę ir kompanija, gerbdama kitą nuomonę, atsiriboja nuo pareiškimų. UAB „MULTIVANAS“ neprisiima jokios atsakomybės už forumuose publikuotų komentarų ar nuotraukų bet kokias klaidas ar netikslumus.

UAB „MULTIVANAS“ pasilieka teisę naudoti perduotas nuotraukas parodose, knygose, kataloguose ar panašiuose leidiniuose, įskaitant fizinę, skaitmeninę ar bet kokią kitą mediją, bei platinti jas ir naudoti bet kokioje viešojoje komunikacijoje.

Be to, UAB „MULTIVANAS“ pasilieka teisę pašalinti forumuose ar kitoje erdvėje publikuotus komentarus ir/ar nuotraukas, jeigu kompanijai tai atrodo reikalinga.

UAB „MULTIVANAS“ neatsako už informaciją, kurią pateikė klientas, kuris nežino, jog pateikta informacija prieštarauja teisės normoms arba yra žalinga trečiųjų šalių, galinčių prašyti kompensacijos, teisėms ir gerovei. Apie tokius duomenis informuota UAB „MULTIVANAS“ įsipareigoja imtis veiksmų ir juos pašalinti arba padaryti nepasiekiamus.

Atsakomybė, susijusi su socialiniais tinklais

UAB „MULTIVANAS“ neprisiima atsakomybės už socialiniuose tinkluose pateiktą klientų informaciją, nes minėtieji tinklai turi savo privatumo nustatymus, kurių kompanija negali kontroliuoti.

PASTABOS KLIENTUI
Neteisingos ar netikslios informacijos pateikimas skirtingomis formomis gali mums sutrukdyti susisiekti su jumis. Tam, kad išvengtume minėtos situacijos, visa jūsų pateikiami asmens duomenys turi būti tikslūs ir atnaujinti. Pateikdamas asmens duomenis klientas turėtų suprasti, kad UAB „MULTIVANAS“ turi teisę juos naudoti, atsižvelgiant į anksčiau minėtas šių bendrųjų naudojimosi taisyklių nuostatas.

Klientas garantuoja, kad informacija, pastabos ir duomenys, kurie nėra jo/jos asmens duomenys, tačiau yra pateikta UAB „MULTIVANAS“ bendrovei, nepažeis trečiųjų šalių Intelektualinės ir Komercinės nuosavybės teisių ir neprieštaraus LR teisės aktams. Tokie duomenys turi būti laikomi kaip perduoti UAB „MULTIVANAS“ laisva valia ir nėra konfidencialūs. UAB „MULTIVANAS“ pasilieka teisę naudotis pateiktais tokiais duomenimis pagal savo poreikius.

Jei nenorite, kad jūsų duomenys būtų naudojami anksčiau minėtais būdais, prašom atsiųsti mums laisvos formos prašymą e. pašto adresu: multivanas@gmail.com

Naudodamasis bendrovės paslaugomis, įgydamas prekes klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis sąlygomis, ir sutinka, kad jo asmens duomenys bus naudojami, tvarkomi ir siunčiami šiose sąlygose nustatyta tvarka.